ALGEMENE VOORWAARDEN 

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Breeveld & Weijsenfeld advocatuur en haar cliënten.

Algemeen

 1. Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur is een kostenmaatschap van de eenmanszaken van mr. J. Breeveld en mr. E.C. Weijsenfeld. De maten werken elk voor eigen rekening en risico. Deze algemene voorwaarden zijn voor beide advocaten van toepassing.
 2. Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur is gevestigd te Haarlem. Breeveld Advocatuur staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34332006. Proceskosten in zaken van J. Breeveld kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL66 INGB 0003294213. Else Weijsenfeld Advocaat staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 65943325. Proceskosten in zaken van E.C. Weijsenfeld kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer : NL49 INGB 0007 3319 50.
 3. De maten hebben een gezamenlijke beroeps-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. De aansprakelijkheid van Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt u op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de betreffende advocaat in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. De verzekeraar is Allianz Nederland Schadeverzekering.
 4. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 5. De opdrachtgever is gehouden Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 

Overeenkomst van opdracht

 1. De eerste opdracht wordt aanvaard met een welkomstbrief. Hierbij wordt de cliënt ook geïnformeerd over de financiële afhandeling van de zaken en de klachtenregeling.
 2. De advocaat die de welkomstbrief ondertekent is de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtnemer zal zich inspannen om het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken. De opdrachtnemer garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt. De opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt.
 4. De opdrachtnemer kan anderen binnen Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur vragen om werkzaamheden voor de cliënt uit te voeren. De cliënt kan hiervoor alleen de opdrachtnemer aanspreken. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW, artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is daarom uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur zal bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, notarissen, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Er wordt in dat geval geen nieuwe welkomstbrief, maar wel een schriftelijke bevestiging van de aanvullende- of vervolgopdracht gestuurd.
 7. De opdracht wordt vóór voltooiing van de opdracht beëindigd indien sprake is van:
 1. het overlijden of het faillissement van de cliënt, en/of;
 2. het overlijden of het faillissement van de opdrachtnemer.
 1. De opdracht kan ook worden beëindigd op verzoek van de cliënt. De opdrachtnemer zendt het dossier desgewenst door aan een andere advocaat en zal met die advocaat afspraken maken over het honorarium.
 

Honorarium

 1. De opdrachtnemer zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De opdrachtnemer besluit in overleg met de cliënt of de opdracht op toevoeging wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer bevestigt de financiering in de welkomstbrief.
 2. Met cliënten die niet in aanmerking komen voor een toevoeging worden individuele schriftelijke afspraken gemaakt.
 3. Als naar oordeel van de opdrachtnemer de kans bestaat dat het financiële resultaat van de (rechts)zaak dusdanig is dat de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) van mening is dat de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen, worden in de welkomstbrief individuele afspraken gemaakt over het honorarium als de RvR dit standpunt is toegedaan.
 

Toevoegingen

 1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van een toevoeging bij de RvR.
 2. Als de toevoeging wordt verleend is cliënt geen honorarium verschuldigd aan de advocaat, tenzij vooraf afspraken op grond van artikel 11 zijn gemaakt.

Griffierechten en verschotten

 1. De opdrachtnemer kan griffierechten, vertaalkosten en overige kosten die niet worden vergoed in rekening brengen. Als hiervan sprake is worden hier vooraf afspraken over gemaakt.
 

Derdengelden

 1. De derdengelden van cliënten van Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur worden beheerd door Stichting Beheer Derdengelden Breeveld en Weijsenfeld Advocatuur. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK nummer 78341698. Het nummer van de derdengeldenrekening is: NL85 INGB 00007 8237 71.
 2. Over de derdengelden wordt geen rente- en/of andere vergoeding aan de cliënt voldaan.

Rol van de cliënt

 1. De cliënt zal alle voor de uitvoering van de aan de advocaat verstrekte opdracht benodigde gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.
 2. Op verzoek van de cliënt zal de advocaat, nadat het dossier is afgesloten, de door cliënt ter beschikking gestelde gegevens teruggeven. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat van de geretourneerde documenten kopieën in zijn dossier kan bewaren.
 3. Als de cliënt aanspraak kan maken op een eigen bijdrage die verlaagd of nihil is spant cliënt zich in om een verklaring ten behoeve van de RvR te verkrijgen, bijvoorbeeld een derdenverklaring of een doorverwijzing van het Juridisch Loket.
 4. Als de cliënt aanspraak kan maken op bijzondere bijstand ten behoeve van advocaatkosten, spant de cliënt zich in om deze bijzondere bijstand te verkrijgen.
 5. Als de cliënt aanspraak kan maken op het kwijtschelden van griffierechten, geeft de cliënt de benodigde verklaring af.
 

Archivering

 1. De advocaat zal het dossier, na sluiting en bericht aan cliënt, ten minste vijf jaren bewaren in het archief.
 2. Na afloop van de genoemde bewaartermijn mag de advocaat het dossier vernietigen, zonder cliënt daarvan op de hoogte te brengen.

Klachtenbehandeling

 1. Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur beschikt over een interne klachtenprocedure, die ter inzage ligt op het kantoor, en te vinden is op www.bwadvocatuur.nl.
 2. Breeveld & Weijsenfeld Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 3. Klachten kunnen ook bij de Deken van het arrondissement Noord-Holland worden ingediend.
 

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank te Haarlem is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat.
 
Algemene voorwaarden 2020