Hieronder vindt u het Privacybeleid van Breeveld Advocatuur. Hierin kunt lezen hoe wij uw privacy waarborgen.

Breeveld Advocatuur is een ervaren, laagdrempelig en transparant advocatenkantoor. Breeveld Advocatuur geeft juridisch advies en procederen op het gebied van familie- en jeugdrecht en arbeidsrecht. Op de website www.bwadvocatuur.nl staat meer informatie over het Breeveld Advocatuur.

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel, middels dit Privacybeleid leggen we uit welke Persoonsgegevens we via onze Website en Diensten verwerken. Daarnaast leggen we uit voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, hoe deze beveiligd worden en hoe lang we ze opslaan.

Relevante wetgeving

Bij Breeveld Advocatuur verwerken wij Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Zo verwerken wij persoonsgegevens via cookies via de Telecommunicatiewet. Hierna zal deze wetgeving gezamenlijk worden aangeduid als de Relevante Wet- en Regelgeving.

Persoonsgegevens

In dit Privacybeleid wordt met het begrip Persoonsgegevens alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wet- en Regelgeving.

Doeleinden

Welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel, hangt af van de relatie welke wij met een persoon hebben. Hieronder staat overzichtelijk weergeven welke Persoonsgegevens wij verwerken van een (mogelijke nieuwe) cliënt, organisatie, rechtspersoon of sollicitant.

Gegevens van (mogelijk nieuwe) cliënten:

Persoonsgegevens

Doeleinden

Contactgegevens bestaande cliënt:

Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

We gebruiken deze gegevens om contact op te nemen, en te corresponderen met cliënten.

Bankgegevens:

– Rekeningnummer;

– IBAN;

– BIC.

We gebruiken deze gegevens om betalingen van onze cliënten te controleren en administreren.

Gegevens in documentatie van de cliënt:

Wanneer de cliënt ons documentatie verstrekt waaruit verschillende persoonsgegevens voortvloeien.

Deze gebruiken wij enkel om onze Diensten te leveren aan de cliënt namelijk het leveren van juridisch advies of procesvertegenwoordiging. Wij gebruiken deze gegevens in geen enkel ander belang dan die van de cliënt.

Gegevens van eerdere Diensten die geleverd zijn aan de cliënt.

Deze gegevens gebruiken wij in het belang van de cliënt. Vaak is er samenhang tussen de verschillende zaken.

Identificatiegegevens van de cliënt zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum.

Deze gegevens gebruiken wij enkel om de cliënt te identificeren en wanneer er hiertoe de verplichting bestaat op grond van de Wwft. (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme)

Contactgegevens van nieuwe cliënten via het contactformulier zoals: voor- en achternaam, e-mailadres en gegevens die de cliënt in het bericht opneemt.

 Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de cliënt, inzake het bericht.

 

Gegevens van sollicitanten:

 

Persoonsgegevens

Doeleinden

Contactgegevens van de sollicitant zoals voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Ten behoeve van het sollicitatieproces, zoals opnemen en onderhouden van contact met de sollicitant.

Gegevens welke voorvloeien uit het CV, de sollicitatie/motivatiebrief en openbare gegevens van LinkedIn.

Deze gegevens gebruiken wij om een inschatting te kunnen maken of de sollicitant geschikt is voor de functie.

Notities tijdens het sollicitatie gesprek

Deze gegevens gebruiken wij om een inschatting te kunnen maken of de sollicitant geschikt is voor de functie.

 

Grondslag

Uit de Relevante Wet- en Regelgeving vloeien verschillende grondslagen voort, op basis waarvan wij Persoonsgegevens verwerken.

–       Uitvoering van de overeenkomst: Sommige gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met onze cliënten uit te voeren, zoals de contact- en factuurgegevens en de Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de documentatie die onze cliënten ons toesturen.

–       Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om een aantal gegevens in onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst, zoals factuurgegevens en land van verblijf.

–       Gerechtvaardigd belang: Voor de verwerking van overige gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het verwerken van Persoonsgegevens via het contactformulier, en het verwerken van de gegevens van sollicitanten.

–       Toestemming: wij behouden ons voor om in uitzonderlijke gevallen toestemming te vragen voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies via de Website die een cookiebanner vereisen.

Het delen van persoonsgegevens

We maken gebruik van derde dienstverleners voor e-mailbeheer- en communicatie, gegevensopslag, facturatie en boekhouding. We geven alleen die Persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de Diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn (Sub)Verwerkers in de zin van de Relevante Wet- en Regelgeving. Wij hebben met al onze (Sub)Verwerkers contractuele afspraken vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten waarin – in lijn met deze Privacy verklaring – is vastgelegd wat deze partijen met uw Persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze verwijderd moeten worden. Daarnaast kan BW advocatuur, op grond van de Wwft, in het geval van een ongebruikelijke transactie verplicht zijn om (persoons)gegevens te verstrekken aan de Financial Intelligence Unit – Nederland, zonder dat deze melding aan cliënt bekend wordt gemaakt. Wij zullen enkel melding doen indien de Wwft ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

We werken hard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen:

–       Intern zijn (persoons)gegevens alleen beschikbaar in een afschermde omgeving, die door elke medewerker enkel toegankelijk is met een wachtwoord;

–       Onze medewerkers hebben alleen toegang tot de gegevens op een need-to-know basis;

–       Onze medewerkers hebben hun draagbare apparaten, zoals laptops, mobiele telefoons en tablets, vergrendeld met een wachtwoord;

–       Wij hanteren intern een clean desk policy;

–       De (Persoons)gegevens waarvan een hard-copy vereist is, zijn opgeslagen in een afsluitbare dossierkast in een afsluitbare kamer;

–       Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;

–       Elke kamer op kantoor is afzonderlijk af te sluiten;

 

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze Dienst en Website te verbeteren. We kunnen onze Privacy Verklaring daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij de Privacybeleid op substantieel veranderen, dan zullen wij daar melding van maken op onze Website samen met het aangepaste Privacybeleid.

Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen van wie wij Persoonsgegevens verzamelen hebben het recht om:

–       Breeveld Advocatuur te verzoeken om gegevens te corrigeren of te updaten;

–      Breeveld Advocatuur te verzoeken om gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen;

–       Breeveld Advocatuur te verzoeken om een kopie van de Persoonsgegevens die we verwerkt hebben of deze kopie op verzoek van betrokkene door te sturen naar een andere databeheerder;

–       De toestemming  aan Breeveld Advocatuur voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat de toestemming is ingetrokken;

–       bij Breeveld Advocatuur bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;

–       een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien betrokkene denkt dat wij gegevens onrechtmatig verwerken.

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 5 werkdagen na ontvangst te reageren. In het geval van het uitoefenen van een van bovenstaande rechten, in het geval van vragen of opmerkingen over de wijze waarop BW advocatuur met Persoonsgegevens omgaat, kunt u een e-mail sturen naar info@breeveld-advocatuur.nl

Breeveld Advocatuur

Bijlmerdreef 841, 1103 TB, AMSTERDAM

Telefoonnummer: 023 303 1400

Website: www.bwadvocatuur.nl

Kamer van Koophandel: 80134548

Lees ook onze Klachtenregeling, Rechtsgebiedenregistratie, Algemene Voorwaarden.

(Privacybeleid Breeveld Advocatuur 31-5-2022)